Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 1/24

 
Hatálybalépés: 2018. január 04.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- végfelhasználó ügyfelek részére -
Hatálybalépés: 2018. január 04.
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PC Aréna Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a www.pcarena.hu honlapon (a továbbiakban
Honlap) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.
A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a PC Aréna Kft. nem
iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A PC Aréna Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
A Honlap (webáruház) használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a
továbbiakban: Fogyasztó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános
Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 2/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.
TARTALOM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 3/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.


1. FOGALMAK
Adásvételi Szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, a Fogyasztó által a Szolgáltató
Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Megrendelés Szolgáltató
általi visszaigazolásával létrejött szerződés.
ÁSZF: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az
alkalmazója (Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél
(Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre a
weboldalon megrendelt Termék Szolgáltató székhelyén történő személyes átvétele esetén,
melyet a Szolgáltató számlavezető bankja által biztosított bankkártya terminálon keresztül lehet lebonyolítani.
Bankkártyás Online Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít weboldalán a megrendelt
Termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítésére az UniCredit Bank Hungary Zrt.
online felületén keresztül. Bankkártyás vásárlás esetén a Megrendelés leadásával
egyidejűleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül. A sikeres banki tranzakciót
követően a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát. A Termék átvételére
kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség.
Csomagküldő Kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a
Szolgáltató a Termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a Fogyasztó számára a Termék
megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő Kereskedelmi
Kommunikációt bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére, és az ilyen Kereskedelmi
Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.
Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás: olyan Információs Társadalommal Összefüggő
Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog,
szolgáltatás üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.
Elektronikus Út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző
vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 4/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.


Érintett: bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Felek: eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen.
Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Forgalmazás: Kereskedelmi Tevékenység keretében valamely Termék értékesítése,
fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása.
Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében
vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat, vagy aki a Terméket forgalmazza.
Harmadik Személy: adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az
Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
Honlap: A Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal.
Honlap Felhasználási Feltételek: az ÁSZF 9. fejezetében meghatározott feltételek,
melyeket a Fogyasztó a Honlap használatával elfogad.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
Személyes Adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás: Elektronikus Úton, távollevők
részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, amelyhez a Fogyasztó egyedileg fér hozzá.
Internetes Áruház: a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt üzemeltetett
internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató a Fogyasztók részére is Elektronikus
Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.
Kereskedelmi Kommunikáció: a Szolgáltató önálló foglalkozásával vagy gazdasági
tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.
Kereskedelmi Tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.
Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése a Fogyasztó
által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén vagy a Termék Fogyasztó
részére történő kiszállítása esetén a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 5/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.


Kiskereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek
forgalmazása, és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.
Megrendelés: a Fogyasztó által a Termék(ek) megvásárlása, illetve Szolgáltatás(ok)
igénybevétele céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott megrendelés.
Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek
átalakítás (feldolgozás) nélküli tovább forgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő
raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó
részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.
Személyes Adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.
Szoftver: a Microsoft Corporation által forgalmazott, valamint egyéb vírusírtó és
adatbiztonsági szellemi termékek, amik a Termék elválaszthatatlan részét képező
szoftverek, melyek bizonyos, a Szolgáltató által meghatározott Termékekre történő telepítésére a Szolgáltató jogosult.
Szolgáltatás: a Honlapon elérhető árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele.
Szolgáltató: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a
társaság rövidített elnevezése: PC Aréna Kft., címe: H- 2142 Nagytarcsa, Neumann János
utca 4., mint Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást nyújtó, Nagy – és
Kiskereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.
Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog -
ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.
Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a
megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében.
Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése
vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 6/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

Szolgáltató adatai:


Társaság neve: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: H - 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-145314
Adószám: 13551520-2-13
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000057-34870002
Fő tevékenységi kör: 4651 – Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: H- 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4.
Telefonszám: +36-70-702-73-62
Email cím: ugyfelszolgalat@pcarena.hu
Internetes honlap: https://www.pcarena.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 09:00-17:30, péntek: 09:00-15:00, szombat-vasárnap: zárva

Felügyeleti szervek elérhetőségei:
Nagytarcsa Község Jegyzője
Cím: H-2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
Telefon: (25) 450-204
Email: jegyzo@nagytarcsa.hu
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.:81
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 7/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 661.
Telefonszám: +36 1 236-3937,
Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved@pest.gov.hu


Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetősége:
A Szolgáltató székhelyén: H - 2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4.,
Internetes honlapján: https://www.pcarena.hu/dokumentumok/aszf_vegfelhasznalo.pdf

3. TÁRGYI HATÁLY
3.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt található Internetes
Áruházon keresztül a Fogyasztók részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások
kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.
3.2. Jelen ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által folytatott Kiskereskedelmi Tevékenységre
terjed ki, a Szolgáltató Nagykereskedelmi Tevékenységét külön ÁSZF szabályozza.
3.3. Amennyiben a Termék átvételére a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerül sor
(helyszíni vásárlás), jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadók.
3.4. A jelen ÁSZF rendelkezései a Felek között létrejövő minden jogügylet szerződési
feltételeivé válnak, melyek a Szolgáltató által működtetett Internetes Áruházon keresztül,
vagy a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerülnek lebonyolításra, függetlenül attól, hogy
a jogügyletek teljesítésére Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által kerül sor.
3.5. A Fogyasztó az Internetes Áruházon keresztül történő megrendelés Szolgáltató
részére történő megküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben
szabályozottakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
3.6. Amennyiben a Felek között olyan írásos megállapodás jön létre, mely a Felek
viszonyát a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltérően szabályozza, a fenti megállapodás
által nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.
3.7. Jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is irányadóak, amennyiben a
Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő feltételek
ismeretében is megkezdi a Fogyasztó részére.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 8/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

3.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a

Fogyasztónak küldött előzetes értesítés megküldése nélkül egyoldalúan módosítsa.
3.9. A Szolgáltató által meghatározott bizonyos Termékekre a Szolgáltató által
feltelepített, a Microsoft Corporation által forgalmazott, valamint egyéb vírusírtó és
adatbiztonsági Szoftverek a Termék elválaszthatatlan részét képezik. A Szoftverre
vonatkozó szerződési feltételek, illetve a Szoftver használatára vonatkozó előírások külön dokumentumban kerülnek rögzítésre.

4. SZERZŐDŐ FELEK

4.1. A Szolgáltató használt informatikai eszközök (Termékek) értékesítésével foglalkozó

Internetes Áruház üzemeltetésén keresztül Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.
4.2. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást Fogyasztó veheti igénybe.
4.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Fogyasztókról – indokolt esetben,
a megrendelés teljesítése érdekében - további adatszolgáltatást igényeljen.
5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS
5.1. A Fogyasztó megrendelését a Szolgáltató honlapján elérhető, erre a célra kialakított
online felületen adhatja le. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges. A Fogyasztó az
adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. A megrendelés menete:
1. Amennyiben a Fogyasztó az online felületen leadott Megrendelést az ott kért
adatok megadásával véglegesíti, és a "Tovább, a rendelést rendben találom és
beküldöm" gombra rákattint, akkor megrendelést ad le, mely a Fogyasztó részéről ajánlatnak minősül.
A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó kijelenti, hogy az általa megadott, a
vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy
azokat az Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje,
különösen, hogy szükség esetén felvegye a kapcsolatot vele a megadott
elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó vállalja,
hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti,
ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
2. A beérkező megrendelésre automatikusan generált válaszüzenet érkezik a
Fogyasztó részére, amely nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 9/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

3. A Szolgáltató és a Fogyasztó között az Adásvételi Szerződés a Megrendelés
Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a
Megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik
meg a Fogyasztó részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszűnik.
5.2. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a
forgalmazott Termékek árait megváltoztassa; az így kalkulált új árat a Szolgáltató szabadon,
a piaci viszonyok, továbbá az esetleges jogszabályváltozásoknak megfelelően alakítja ki. Az
árváltoztatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető online árlista módosításával lép hatályba. Az
árváltoztatás kizárólag a módosított árlista Honlapon történő közzétételét követő
Megrendeléseket érinti.
5.4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállás joga.
a) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a
(i) Terméknek,
(ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
(iii) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak,
(iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Terméket kiszállító személytől eltérő harmadik
személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
b) A Fogyasztó elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a
Termék átvételének napja között is gyakorolhatja.
5.5. A fogyasztó indoklás nélküli elállási jogát
a) jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű - a Szolgáltató felé a 2. pontban jelölt elérhetőségek
valamelyikére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) eljuttatott -nyilatkozat útján gyakorolhatja.
5.6. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog számítógépes szoftver példányának
adásvétele esetén, ha a Termék csomagolását az átadást követően a Fogyasztó felbontotta.
5.7. Ha a Fogyasztó az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Adásvételi
Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 10/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett
fizetési móddal megegyező módon - haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül -
visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget. A Szolgáltató a visszatérítésre a
Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat, azonban
ehhez a Fogyasztó kifejezett beleegyezése szükséges.
A Szolgáltató visszatarthatja a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, amíg a Fogyasztó
a Terméket vissza nem szolgáltatja a Szolgáltató részére vagy a Fogyasztó nem igazolja
kétséget kizáróan a Termék visszaküldését a Szolgáltató részére.
5.8. Ha a Fogyasztó az Adásvételi Szerződéstől az előírt határidőn belül eláll, köteles a
Terméket a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított
14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A Termék visszaküldése abban az esetben
minősül határidőben teljesítettnek, ha azt a Fogyasztó a visszaküldésre nyitva álló határidő
lejárta előtt megküldi. A Fogyasztó köteles viselni a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
5.9. Szolgáltató– a készlettől függően – jogosult indokolás nélkül megtagadni a

Megrendelés teljesítését vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől kevesebbet
visszaigazolni. Erről a Fogyasztót telefon vagy e-mail útján értesíti, és helyettesítő terméket
ajánl. Ilyen esetben a Szolgáltató a Fogyasztó által már kifizetett, azonban az Eladó által
vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

6. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS, A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

6.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési
módok az alábbiak:
a) Készpénzfizetés;
b) Utánvéttel Fizetés;
c) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;
d) Bankkártyás Online Fizetés;
e) Előre utalás.
A választott fizetési módból eredő esetleges többletköltség a Fogyasztót terheli.
6.2. A Felek között létrejött Adásvételi Szerződés a Termék Fogyasztó vagy annak
képviselője, közreműködője által történő átvételével, valamint a Termék megrendelését

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 11/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

visszaigazoló, Fogyasztónak megküldött e-mailben szereplő vételár maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.
6.3. A Termék tulajdonjoga akkor száll át a Fogyasztóra, ha a Termék számlán szereplő
vételárát Szolgáltató részére megfizeti, és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.
6.4. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Termék Fogyasztó
vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át a Fogyasztóra.
6.5. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék
Fogyasztó részére történő szállításához.
6.6. A Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történő szállítás költségei,
amennyiben a megrendelt Termék bruttó értéke meghaladja a Szolgáltató Honlapján
közzétett díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A fenti összeget el nem érő
Megrendelések esetében a szállítás költségeit a Fogyasztó köteles megfizetni a kibocsátott
számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül. A díjszabásról
az alábbi linken tájékozódhat: https://www.pcarena.hu/sugo/szallitasi-informaciok-dijak
6.7. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Fogyasztó által tévesen vagy
pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.
6.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a
Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató
Honlapjáról elérhető online díjjegyzék módosításának Honlapon történő közzétételével lép
hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történő közzétételét követő
Megrendeléseket érinti.
6.9. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató
részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön
veszi figyelembe. A fenti esetben a Szolgáltató kizárólag a díjmentes szállítást biztosító
összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.
6.10. Amennyiben a Fogyasztó a későbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a
Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a
Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések
összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetőség.
6.11. Fogyasztó felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely)
megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem
ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető
esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Fogyasztó részére.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 12/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

6.12. Fogyasztó a megrendelt Terméket – amennyiben azt a Megrendelés leadásával
egyidejűleg jelezte Szolgáltató felé - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén.
6.13. Szolgáltató a Megrendelést azon a helyszínen teljesíti, amely a Szolgáltató által a
Fogyasztó részére megküldött visszaigazolásban szerepel.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 13/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

7. SZÁMLÁZÁS

7.1. A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen a Fogyasztó
által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási
adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A Termék átvételekor - ideértve a
Szolgáltató székhelyén, illetve a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen történő átvételt is
– a Szolgáltató a Fogyasztó részére papír alapú számlát ad, amely igazolja a Termék megvásárlását.
7.2. A Fogyasztó köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a
Szolgáltató részére legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg.
7.3. A számlával kapcsolatban előterjesztett kifogás nem jogosítja fel a Fogyasztót a
számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag
írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását
követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.

8. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE,
KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott
használt Termékekre a jelen ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a
Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.
Tekintettel ezen Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által
forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.
8.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott
jótállás és szavatosság feltételeit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül, a
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.
Jótállás
8.3. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 14/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

8.4. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel.
Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül
feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott
komplett számítógépekre és TFT monitorokra, laptopokra és minden egyéb más termékre
(ideértve az alkatrészt is) 1 (egy) év jótállást vállal a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó
képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva. Ez alól kivételt képez a nyomtató
forgó alkatrész és a használt akkumulátor, melyre a Szolgáltató jótállást nem vállal.
8.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt
jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben
érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék
értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Fogyasztó által történő bemutatása.
8.6. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el,
amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.
8.7. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:
(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére – a 6.5.
pontban foglaltak kivételével -, továbbá
(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása.
A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján -
értelemszerűen irányadók.
8.8. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében
átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag
ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át.
Amennyiben a Fogyasztó a hibát online jelentette és a terméket a 8.16. b)-d) pontban jelölt
módon juttatta el a Szolgáltató felé, a Fogyasztó a – jótállási igénnyel érintett - termék
beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).
8.9. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:
a) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen
használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 15/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

b) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
c) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
d) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be.
8.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 8.9. pontban foglaltakból eredő
bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban
felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól.
A jótállási igény érvényesítése
8.11. Ha a Termék meghibásodására a jótállási időn belül kerül sor, és a jótállási igény
érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy a Fogyasztó a jótállási igényét - a Ptk.
6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal,
hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.
8.12. Csere esetén a Fogyasztó csak abban az esetben nem köteles a Termék
értékcsökkenését megfizetni, ha az értékcsökkenés a Termék rendeltetésszerű
használatának következménye. Amennyiben a Fogyasztó a Termék cseréjét igényli, úgy a
hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.
8.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális
problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhető.
8.14. A jótállási igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére
történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni. A jótállási igény
érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A jótállási igény
teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.
8.15. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.
8.16. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:
a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történő beszállítással;
b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;
c) Postai csomagként történő feladással;

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 16/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként.
8.17. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell
lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.
8.18. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.
8.19. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató
– a Fogyasztó választása alapján, a Fogyasztó költségére - kiszállítja (kiszállíttatja) vagy
személyesen átadja a Fogyasztó részére.
Kellékszavatosság
8.20. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) a hibás
teljesítésért kellékszavatosságot vállal.
8.21. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató használt Termékek értékesítésével foglalkozik,
Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti
kellékszavatossági igényét. Az új termékekre vonatkozóan Fogyasztó a teljesítés időpontjától
számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.22. Fogyasztó kellékszavatossági igénye alapján kérheti a Termék kijavítását vagy
kicserélését, kivéve, ha a Fogyasztó által ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen
vagy a Szolgáltató részére aránytalan többletköltséget jelentene. Fogyasztó kérheti a vételár
arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja,
vagy elállhat az Adásvételi Szerződéstől, ha Szolgáltató a Termék kijavítását vagy
kicserélését nem vállalta, vagy ennek a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud
eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak megszűnt a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem állhat el az Adásvételi Szerződéstől.
A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.
8.23. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő)
hónapon belül - köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba késedelmes közléséért a
Fogyasztó felelős.
8.24. A kellékszavatossági igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.
8.25. A kellékszavatossági igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek
Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni.
A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót
terhelik. A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a
továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 17/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

8.26. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult
eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.
Termékszavatosság
8.27. A Termék hibája esetén a Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesíthet a
Termék Gyártójával szemben.
8.28. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.29. Fogyasztó a termékszavatossági igényének érvényesítése során kérheti a Termék
kijavítását, vagy – ha az megfelelő határidőn belül, érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését.
8.30. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő)
hónapon belül - köteles a hibát a Termék Gyártójával közölni. A hiba késedelmes közléséért
a Fogyasztó felelős. A Fogyasztó a Termék – Gyártó által történő – forgalomba hozatalától
számított 2 (kettő) évig érvényesítheti termékszavatossági igényét.
8.31. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt nem érvényesítheti egyszerre kellékszavatossági,
illetve termékszavatossági igényét, a Fogyasztó dönti el, hogy az adott hiba tekintetében a
Szolgáltatóval, vagy a Termék Gyártójával szemben támaszt szavatossági igényt. Abban az
esetben, ha a Fogyasztó termékszavatossági igényét érvényesíti, és a Termék Gyártója a
Fogyasztó igényét teljesíti – a Termék kijavított részére vagy a kicserélt Termékre – a
Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik.

9. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

9.1. A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhető el: https://www.pcarena.hu
9.2. A Honlap használatával a Fogyasztó elfogadja a jelen fejezet szerinti Honlap
Felhasználási Feltételeket.
9.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Felhasználási Feltételeket a
Fogyasztók, mint felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztó a
Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a Honlapra történő
belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 18/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

A Szolgáltatás
9.4. A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció nélküli vásárlás során a Fogyasztó
köteles a vásárlói űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal
kitölteni. Az adatbevitel során keletkezett tévedés vagy mulasztás esetén a felelősség
Fogyasztót terheli.
9.5. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Fogyasztó megértette és
elfogadja az alábbiakat:
a) A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció során a Fogyasztó köteles a
regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni;
b) A Honlapon megadott jelszó titkosságának megőrzéséért kizárólag a Fogyasztó tartozik felelősséggel;
c) A Fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a Fogyasztó
felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;
d) A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére időszerű, teljes és a
valóságnak megfelelő Adatokat nyújt magáról. A Fogyasztó köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.
9.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön
értesítés nélkül törölje azon Fogyasztókat, akik bármely más személy nevével vagy
elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.
9.7. Amennyiben a Fogyasztó neve vagy egyéb azonosításra alkalmas Adata nem
azonosítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó kilétét további Adat, a
Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze.
9.8. Amennyiben a Szolgáltató valótlan Adatok használatát vélelmezi, a Szolgáltató
jogosult a Fogyasztó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
9.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a fenti 9.4. pontban meghatározott
kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 19/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

9.10. A Fogyasztó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Adatait a Szolgáltató gyűjtse,
rendszerébe integrálja, valamint az összegyűjtött Adatokat anonim statisztikai célokra felhasználja.
9.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Fogyasztó
felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredő károkért a
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
Tartalom
9.12. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap online frissülő webáruház, a forgalmazott
termékekről a Szolgáltató a Honlapon keresztül tájékoztatja a Fogyasztókat,
vásárlóközönségét. A Honlapon található információk, Termékre vonatkozó adatok nem
teljes körűek, a termékleírásban szereplő paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit
tartalmazzák. A Termékek specifikációs adataiként a Szolgáltató a gyártók által közzétett
adatokat tünteti fel, melynek pontatlanságáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
9.13. A Honlapon szereplő képek kizárólag illusztrációk, amik a Termék felépítését,
formáját, illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát
vagy felszereltségét, ezért a meghirdetett Termék és a képen szereplő Termék közötti
eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
9.14. A Honlapon szereplő árak bruttó árak, amit a Fogyasztó regisztráció nélkül a Honlap
felületén az egyes Termékek mellett tekinthet meg.
9.15. Az alábbi esetekben a Szolgáltató mindennemű értesítés nélkül törölheti a
Szolgáltatás Fogyasztóját:
a) a Honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),
b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
c) a Honlapon szereplő tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.
Szavatosság kizárása
9.16. A Szolgáltató Honlapja olyan, nem a Szolgáltató által üzemeltetett internetes
oldalakra vezető kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók
által üzemeltetett oldalakra vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 20/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

9.17. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, veszteségekért,
költségekért, amelyek a www.pcarena.hu domain alatt található oldalak használatából, azok
nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a Honlap illetéktelen személy vagy program
által történő megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási
késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.
9.18. A Fogyasztó köteles minden tőle elvárhatót megtenni Adatainak, különösen a
Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az
érdekében. A Fogyasztó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért,
mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
9.19. A Szolgáltató Honlapjának működését a Blink (Chrome), Gecko (Firefox), Trident (IE
11) és EdgeHTML (Edge) megjelenítőmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett
változatát) használó böngészők legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja
garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy
hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.
Regisztráció / visszajelzés / adatmódosítás / adattörlés
9.20. A Honlapon történt regisztrációt a Szolgáltató - a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt
szerint beérkezett Adatok áttekintését követően - feldolgozza. Amennyiben a Fogyasztó
Adatai megfelelnek jelen ÁSZF 9.4. pontban foglaltaknak, a Szolgáltató regisztrálja a
Fogyasztót a Honlap felhasználó-adatbázisában.
9.21. A regisztráció eredményéről a Szolgáltató a regisztrációs űrlapon a Fogyasztó által
megadott e-mail címre egy alkalommal értesítést küld.
9.22. A Fogyasztó regisztrációs Adatait – a felhasználói azonosító, illetve a számla
kiállításához szükséges Adatok (név, lakcím) kivételével – a Honlapra belépve módosíthatja
azzal, hogy a Honlapon történt regisztráció során megadott, a számla kiállításához
szükséges Adatok (név, lakcím) változását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változást
követő 3 (három) napon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A felhasználói azonosító
módosítása kizárólag a Szolgáltatónak elektronikus úton küldött levélben kezdeményezhető.
Fogyasztó által használt felhasználói azonosító módosításához a Szolgáltató jogosult az
Fogyasztótól egyedi azonosítást igényelni, így a Szolgáltató kérheti, hogy a Fogyasztó a
regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást.
9.23. A Fogyasztó bármikor törölheti véglegesen saját profilját, illetve kezdeményezheti regisztrációjának törlését.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 21/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

1. Fogyasztó törölheti saját profilját bejelentkezést követően adatlapján a „Profil
végleges törlése” gomb megnyomásával.
2. A törlési igényről a Fogyasztó köteles elektronikus úton, az
„ugyfelszolgalat@pcarena.hu” címre küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót.
Ebben az esetben a levélnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Fogyasztó neve
b) Fogyasztó felhasználói azonosítója
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó által kezdeményezett adattörlés előtt az
Fogyasztó kilétét további Adat, illetve a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum
igénylésével ellenőrizze. A Szolgáltató a törlési igénytől számított 5 (öt) munkanapon belül
törli a Fogyasztó, mint felhasználó által megadott regisztrációs adatokat.
A Fogyasztó megértette és elfogadja, hogy a regisztráció törlése végleges törlés, ami után a
Fogyasztóhoz tartozó Adat, esemény nem reprodukálható, illetve a törlés előtti állapot visszaállítására nincs lehetőség.
A Szolgáltató adatkezelési elveit és gyakorlatát tartalmazó Adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:
https://www.pcarena.hu/dokumentumok/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Honlap, illetve annak tartalma, vagy annak bármely részlete eltérő megjelölés
hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely kizárólag a vonatkozó törvényi korlátok
betartása mellett használható fel. A Honlap tartalmának szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg.
10.2. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang,
videó, animáció, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel,
ideértve az átdolgozást is. A másodközlésnek meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.
10.3. A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóelemének (együttes
és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából szigorúan tilos.
10.4. A Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül a Honlap tartalmi elemei nem
helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Honlap tartalmi és formai

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 22/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

alkotórészei a Szolgáltató közlési engedélyének birtokában sem változtathatók meg és nem
használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 23/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

11. PANASZKEZELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait, panaszát a jelen ÁSZF 2. pontjában („Általános adatok”) megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, haladéktalanul orvosolja.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a Fogyasztónak,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.
A fogyasztónak lehetősége van továbbá bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe a Szolgáltató székhelyén.
11.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita, a
Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére.
11.2.1.Panasztétel a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatóságnál, amely 2017. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatal;
11.2.2.Eljárás kezdeményezése békéltető testületnél.
Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói
jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 24/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81
11.2.3.A fogyasztói jogviták online rendezéséról szóló 524/2013/EU rendelet alapján
működtetett online vitarendezés platform, amely a
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.
11.2.4.A jogvita bíróság előtti rendezése.

12. AKKUMULÁTOR- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKKEZELÉS

12.1. A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, valamint a 445/2012. (XII. 29) Korm.
rendelet az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezései értelmében a Szolgáltató
köteles biztosítani a keletkező akkumulátor, valamint elektronikai hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését.
12.2. A Szolgáltatót a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően átvételi és gyűjtési
kötelezettség terheli, továbbá biztosítja akkumulátor, valamint elektronikai hulladék átvételét a forgalmazóktól és a hulladékbirtokosoktól.
12.3. A Szolgáltató a Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében forgalmazási
tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében bocsát rendelkezésre
elemet, illetve akkumulátort a Fogyasztók részére. A Szolgáltató, mint elem- és akkumulátor
forgalmazó köteles a hulladékbirtokostól a hulladékká vált elemet vagy akkumulátort átvenni.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Szolgáltató jelen ÁSZF-et írott formában a székhelyén, elektronikus formában az
általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a Fogyasztók számára.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 25/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

13.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi
érvénytelenné annak többi rendelkezését.
13.3. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá
Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
13.4. A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség
esetén jogi képviselőik bevonásával – peren kívül rendezni.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (VF) 26/24
Hatálybalépés: 2018. január 04.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és
elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
3 A megfelelő jelölendő.

Bankkártyás fizetéss